7. Gilla naturens tävling 2017

BI

BL

GE

IDH

SV

SVA

Här finns information om den tävling som hölls inom ramen för Gilla naturen under 2017.

Syfte och bakgrund

Syftet var att eleverna skulle hitta en plats i naturen som de gillar, fotografera eller filma den och sedan argumentera för varför platsen måste skyddas så att den finns kvar om 50 år. Fotografi/film och motiveringen utgjorde tillsammans klassens bidrag i tävlingen.

Klasserna rekommenderades att genomföra övningarna 1-6 innan tävlingen. Särskilt övning 1-2 ger en bra grund för de diskussioner kring naturskydd som kunde uppstå i arbetet med tävlingen.

Material

Kamera, mobiltelefon eller surfplatta med möjlighet att ta bilder och spela in röster, eventuellt papper och penna.

Genomförande

Arbetet med klassens tävlingsbidrag är uppdelat i tre pass:

 • Ett förberedande inomhuspass där eleverna diskuterar vilken form av tävlingsbidrag de vill göra.
 • Ett besök i naturen där eleverna fotograferar eller filmar.
 • Ett efterföljande pass inomhus där klassen sammanställer och lämnar in sina tävlingsbidrag.

Första passet: Förberedelser

 • Presentera tävlingen för klassen och berätta om vad det innebär att delta. Läs mer här om tävlingen och för att läsa tävlingsvillkoren, se här. När du som lärare registrerat intresse för att vara med i Gilla naturen får du en affisch om naturskydd per post. Sätt upp affischen i klassrummet och berätta om möjligheten att vinna en klassresa och att få vara med i en utställning på Naturhistoriska riksmuseet.
 • Diskutera tillsammans med eleverna om vart ni vill gå för att fotografera eller filma. Det kan vara ett naturområde ni ofta går till eller ett helt nytt område. Det kan vara vilken typ av natur som helst, nära eller långt bort, stort eller litet.
 • Prata om vilka rättigheter och skyldigheter allemansrätten ger oss. Läromedel om allemansrätten finns på Naturvårdsverket
 • Berätta vid behov om vad som är bra att tänka på vid fotografering och filmning, men betona att det inte är det tekniska som är viktigt. Eleverna får gärna vara med själva på fotografi eller i film, men det kräver i så fall vårdnadshavares medgivande. Max fem tävlingsbidrag per klass kan skickas in men alla fotografier och filmer som klassen tar fram kan läggas upp på webben. De tävlingsbidrag som skickas in är hela klassens, inte gruppernas.
 • Låt eleverna arbeta gruppvis och fundera över hur de vill att gruppens tävlingsbidrag ska se ut. Givetvis kan de få nya tankar när de väl är ute i naturen, men det är bra med vissa förberedelser. Gruppen väljer en person som agerar sekreterare. Brainstorma, låt alla i gruppen komma till tals. Låt grupperna diskutera följande frågor:

1. Vilka platser gillar vi i naturen?

Alla i gruppen funderar över vilka platser de gillar i naturen. En liten skogsdunge, en äng, en bäck, ett konstigt träd, en myrstack, en koja, en eldstad eller en vacker klipphäll? Om det är föremål de gillar, berätta att platsen runt föremålet är viktig.

Inspirera eventuellt till funderingar med följande: Det finns många anledningar till att gilla en plats i naturen och tycka att den ska få finnas kvar! Handlar det om något ni gör på platsen? Något ni ser? Något ni hör? Något ni känner? Behövs platsen för människor, djur och/eller växter? Behövs den för att ni ska kunna leka, ha picknick, titta på växter och djur, bygga koja, bada, njuta av tystnaden eller beundra utsikten? Eller för att ni ska bli glada, lugna eller nyfikna? Eller för att djur ska ha någonstans att bo? Eller för att växter ska växa och ge oss renare luft?

2. Ska vi fotografera eller filma?

Vill eleverna fotografera eller filma platsen de gillar? Vill de fotografera/filma själva eller få hjälp av läraren? Det finns inga kreativa begränsningar för tävlingsbidraget så länge det skickas in digitalt. Ett tävlingsbidrag i form av en film får inte vara längre än två minuter och inte kortare än 30 sekunder (redigering av olika slag går bra).

Vill gruppen dikta, berätta, rita, sjunga eller dansa? Gruppen behöver ännu inte besluta om vad eller hur de ska fotografera eller filma, men ju fler tankar de har desto bättre förberedda är de inför naturbesöket.

3. Vilken utrustning behövs för att göra uppgiften?

Eleverna planerar tillsammans i grupperna och packar det som behövs inför besöket på platsen. Det kan handla om papper och penna eller mobiltelefon eller surfplatta med möjlighet att ta bilder och spela in röster. Glöm inte att ta med frukt eller matsäck!

Andra passet: Naturbesöket

Naturbesöket kan inledas med någon av övningarna 3-6 som hjälper er att lära känna området. Ni kan också göra nedanstående direkt.

Klassen fortsätter arbeta i samma grupper. Grupperna tar en stund på sig och går runt i det naturområde ni valt att besöka. Varje grupp väljer ut den plats de gillar mest i området. Det kan vara en större eller mindre plats eller en plats där ett intressant föremål finns.

När alla grupper hittat den plats de gillar är det dags för dem att visa upp sin plats för resten av klassen. Låt varje grupp redovisa genom att berätta varför de gillar platsen och argumentera varför just deras plats måste skyddas. Det krävs att hela klassen flyttar sig till gruppens utvalda plats.

Den redovisande gruppen får följande frågor av en annan grupp:

 • Vad heter platsen? Hitta på ett eget namn på platsen, om den inte redan har ett.
 • Varför gillar ni just denna plats?
 • Varför måste platsen skyddas så att den finns kvar om 50 år? (För till exempel människor, djur och/eller växter?)
 • Är det något ni vill förändra med platsen?

Låt gruppen som ställer frågorna dokumentera svaren genom att skriva ned eller spela in den redovisande gruppen med hjälp av en mobiltelefon eller surfplatta. Detta kan sedan användas när grupperna skriver motiveringar, se nedan.

Nu är det dags att fotografera eller filma platserna som grupperna gillar! Om de filmar kan svaren på frågorna som diskuterats givetvis finnas med i filmen på något sätt. Påminn om att det inte finns några kreativa begränsningar.

Tredje passet: Sammanställning och inlämning av tävlingsbidrag

1. Sammanställning av tävlingsbidrag

Varje grupp sammanställer sitt tävlingsbidrag.

 • Ett tävlingsbidrag består av ett fotografi eller en film och en motivering. Motiveringen ska innefatta
  – varför gruppen gillar den plats de fotograferat eller filmat
  – varför de tycker att det är viktigt att skydda platsen så att den finns kvar om 50 år.
  Motiveringen kan vara högst en halv A4 och skrivs in i webbformuläret av dig som lärare eller av eleverna. Om gruppen har gjort en film kan motiveringen ingå i den genom att någon pratar eller att tal eller text läggs till filmen efteråt. Oavsett ska motiveringen alltid skrivas in i webbformuläret, det vill säga det räcker med att den finns i text där.
 • Om gruppen tagit flera fotografier eller gjort flera filmer kan det behövas efterarbete, exempelvis i form av redigering av film (i iMovie eller annat program). Men bidragets tekniska form är inte viktigt.
 • Klassen kan lämna in högst fem tävlingsbidrag. Kom överens i klassen om vilka bidrag som ska vara med i tävlingen (eller lotta).

2. Inlämning av tävlingsbidrag

Det är mycket enkelt att lämna in klassens tävlingsbidrag. Så här går det till:

  • Gå med och fyll i formuläret.
  • När du gjort det får du en e-post med inloggningsuppgifter. Du kan nu logga in och börja administrera klassens bidrag. Du får även en webbadress som går direkt till en uppladdningssida där du, men även eleverna själva, kan ladda upp tävlingsbidrag.
  • Om eleverna ska ladda upp bidrag själva, ge uppladdningsadressen till dem. Den kan se ut så här: gillanaturen.se/laddaupp/borgskolan-6c?abc123
  • Ladda upp så många fotografier och filmer ni vill.
  • Skriv in motiveringar till varje fotografi och film.
  • Innan bidragen läggs upp på Gilla naturens sociala media och kan vara med och tävla, måste du som lärare godkänna de bidrag som eleverna själva laddat upp.
  • Upp till fem fullständiga (dvs fotografi/film och motivering) och godkända bidrag läggs automatiskt upp som tävlingsbidrag på Gilla naturens YouTube-kanal och Instagramkonto. Laddar ni upp fler bidrag måste ni välja vilka fem bidrag som är med och tävlar genom att klicka på knappen ”markera som tävlingsbidrag”.
  • Alla klassens foton och filmer kan alltså laddas upp och får synas på Gilla naturens YouTube-kanal och Instagram men högst fem bidrag markeras som tävlingsbidrag och skickas därmed in till tävlingen.

Arbeta vidare

Efter att tävlingsbidragen lämnats in kan ni sprida er kunskap och påverka! Använd den dokumentation eleverna har gjort för att berätta för andra om de platser klassen tycker om.

 • Gör en utställning. Uppmärksamma platsen för övriga på skolan eller i kommunen genom att göra en utställning. I en utställning finns det möjlighet att ha fler bilder och texter med än i tävlingsbidraget. Ta gärna med några naturföremål som är typiska för platsen och använd dem i utställningen.
 • Skicka ett brev med era bilder och motiveringar till markägare eller kommun (politiker och/eller tjänstemän). Förklara också vad som kan förbättras i området, exempelvis stigar där rullstol kan komma fram eller en eldstad.
 • Om platsen är skyddad: skicka ett tack-brev till markägaren.
 • Om platsen inte är skyddad: skicka ett brev och berätta varför klassen tycker om platsen och varför den behöver skyddas.
 • Kontakta media och berätta att ni skrivit till markägaren/kommunen.
 • Skriv ett medborgarförslag och föreslå att platsen skyddas. Medborgarförslag innebär att ni skriver ett förslag till politikerna som tas upp i kommunfullmäktige. Möjligheten att lämna in medborgarförslag finns i knappt 200 av landets kommuner.
 • Skriv, rita, måla eller berätta: Hur tror du att en plats som du gillar kommer att se ut om 100 år om den skyddas/om den inte skyddas?

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Bild

 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Biologi

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Geografi

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.


Upp