Om oss

Gilla naturen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning och Naturhistoriska riksmuseet. Ansvarig utgivare är Centrum för naturvägledning, SLU. Naturvårdsverket är huvudfinansiär. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen. Gilla naturen genomförs i samverkan med våra kommunikationspartners.

Centrum för naturvägledning, SLU

Centrum för naturvägledning (CNV) är en kompetensresurs och ett utvecklingsnav för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

CNV inrättades 2007 av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Naturvårdsverket. CNV har ett nationellt uppdrag och är placerat vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna i Uppsala. CNV arbetar för att naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper och kunna vägleda med professionalitet. www.cnv.nu

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet sprider kunskap om naturmiljön, universums och jordens utveckling och hur dessa påverkar samhällsutveckling och människors villkor. Förutom utställningar genomförs föreläsningar, visningar för skolgrupper, lärardagar och film- och planetarievisningar på Cosmonova. Naturhistoriska riksmuseet ska öka samhällets kunskap inom det naturhistoriska området bland annat genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Grunden för museets verksamhet är dess samlingar som består av 10 miljoner föremål, allt från valar till pollen och från mineraler till DNA. Samlingarna räknas till de tio största i världen. Vissa delsamlingar är unika. www.nrm.se

Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen är en paraplyorganisation för Sveriges naturskolor och en intresseorganisation för de som arbetar med utomhuspedagogik. Naturskolorna står för ett arbetssätt snarare än att vara en fysisk skola, där grundtanken är att ”lära in ute” och att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågor.

De flesta naturskolor har en kommun som huvudman och riktar sig till alla barn och elever i kommunen. Det finns cirka 90 naturskolor som har 225 000 elevbesök per år och genomför tusentals fortbildningsdagar. www.naturskola.se

Författare till Gilla naturen

Märta Berg, projektledare på Centrum för naturvägledning
Stina Lindblad, biolog och utomhuspedagog
Hanna Heurlin, naturskolepedagog på naturskolan i Sollentuna kommun och ordförande i Naturskoleföreningen.

Kommunikationspartners

Stort tack till följande kommunikationspartners som bidrar till att sprida Gilla naturen!

Biotopia biotopia.nu 

Fältbiologerna faltbiologerna.se

Havs- och Vattenmyndigheten havochvatten.se

Naturskoleföreningen naturskola.se

Naturskyddsföreningen
naturskyddsforeningen.se

Sportfiskarna sportfiskarna.se

Sveriges Entomologiska Förening sef.nu

Sveriges naturum naturvardsverket.se/naturum

Länsstyrelsen Gotlands län lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen Gävleborgs län lansstyrelsen.se/gavleborg

Länsstyrelsen Hallands län lansstyrelsen.se/halland

Länsstyrelsen Jämtlands län lansstyrelsen.se/jamtland

Länsstyrelsen Jönköpings län lanstyrelsen.se/jonkoping

Länsstyrelsen Kronobergs län lansstyrelsen.se/Kronoberg

Länsstyrelsen Norrbottens län lanstyrelsen/norrbotten

Länsstyrelsen Skåne län lanstyrelsen/skane

Länsstyrelsen Västerbotten
lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen Västmanland
lansstyrelsen.se/vastmanland

 


Upp

illustration