6. Vem har rätt till naturen?

BI

IDH

SH

SV

SVA

Syfte

Syftet med övningen är att eleverna ska försöka sätta sig in i andra människors och organismers situation och argumentera för deras sak. Tankar om rättvisa, fördelning av resurser, långsiktigt och hållbart nyttjande och mångfald väcks ofta i diskussionerna. Övningen handlar också om ägande, allemansrätt och ansvar.

Material

Klädnypor och lappar med ord, se kopieringsunderlag här.

Genomförande

Klassen delas in i par. Varje par får en eller flera lappar med exempel på olika typer av människor och organismer som finns eller vistas i skogen, till exempel fästing, politiker, joggare, markägare, blåbärsris och älg. Varje par funderar över hur stor rätt den som står på lappen har till naturen och om den behöver något skydd.

När paren funderat en stund samlas hela klassen kring en buske eller något annat där många lappar kan nypas fast i olika höjd. Paren placerar lapparna högt i busken om de tycker att deras person eller organism har stor rätt till naturen och lägre om rätten är liten, enligt paret. När alla lappar har fått en första plats börjar diskussionen om vilken lapp som egentligen borde sitta högst upp och eleverna hjälps åt att ändra ordning på lappar om deltagarna är överens om det. Utgå från exempelvis följande frågor: Vilken organism har störst rätt till platsen? Utifrån vad tycker eleverna det? Allemansrätten? Äganderätten? Mänskliga rättigheter? Moraliska ställningstaganden?

Arbeta vidare

När eleverna är nöjda med ordningen kan en ny fråga ställas. Vilken människa, djur eller växt är i störst behov av skydd på just den här platsen? Ändras ordningen på lapparna?

Övningen är hämtad ur boken Att lära in svenska ute. Läs mer på www.naturskola.se eller www.outdoorteaching.com

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Idrott och hälsa

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Samhällskunskap

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Svenska/Svenska som andraspråk

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.


Upp