Om läromedlet

Gilla naturen är ett läromedel för årskurs 4-6 som handlar om att upptäcka naturen, uppskatta naturen och att uppmärksamma att barnens natur är viktig och behöver skyddas. Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskap om naturen generellt och med särskilt fokus på naturskydd. Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Övningarna genomförs både inomhus och i naturen och uppmuntrar till att lära känna skolans närnatur. Faktablad och film fungerar som ett extra stöd till läraren, med samlad, kortfattad information.

Läromedlet Gilla naturen kan utveckla unga människors tankar kring skydd av natur, öka respekten för naturen samt öka kunskapen om värdet av att skydda natur.

Upplägg av materialet

Gilla naturen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusmoment och en mångfald av ämnesövergripande arbetssätt som i första hand berör biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa. Övningarna kan användas på olika sätt. Antingen en och en, som det passar läraren och klassen, eller som ett tema där alla övningar från 1-7 gås igenom i en följd. Under 2017 ingick övning 7 i en tävling.

Att ange tid för genomförande av övningarna är svårt, mycket beror på gruppen och på ambitionsnivå. Om alla övningar genomförs kan det handla om cirka åtta timmar totalt (inklusive tävlingen).

Övning 1  Vad är natur? Introduktionsövning (inomhus) 40 min–1 h
Övning 2  Se filmen ”Skydda Naturen” och diskutera hur och varför naturen skyddas i Sverige (inomhus) 30–40 min
Övning 3  Lär känna naturen – upptäck platsen tillsammans (i naturen) 1–1,5 h
Övning 4  Mångfald på minuten – undersök biologisk mångfald (i naturen) 20–30 min
Övning 5  Sinnesdikten – dikta med naturen som inspiration (i naturen) 30 min–1 h
Övning 6  Vem har rätt till naturen – diskutera och värdera rättigheter i naturen (i naturen) 20–30 min
Övning 7  Denna övning användes i Gilla naturens tävling 2017. Eleverna skulle fotografera eller filma natur som klassen gillar (inomhus och i naturen) 40-60 min vid tre olika tillfällen.

Övning 1 är en introduktionsövning att göra inomhus som får eleverna att formulera sig kring vad natur är för dem och vad de gillar i naturen. Övning 2 inleds med att klassen ser en film om naturskydd i Sverige som sedan följs av en diskussion om naturskydd och vad eleverna själva skulle kunna göra för att skydda ett område. Sedan är det dags för klassen att ge sig ut i naturen. Övningarna 3-6 innehåller olika sätt att närma sig ett naturområde, genom att undersöka, uppleva och upptäcka genom att samla, dikta och diskutera. Övning 7 är utformad för Gilla naturens tävling 2017. Eleverna skulle filma eller fotografera en plats som de gillar och skriva en motivering till varför platsen måste skyddas.

Material till övningarna

Det material som krävs för att genomföra övningarna i Gilla naturen är antingen av den typ som finns på skolan, till exempel papper och penna eller kopierade kort från kopieringsunderlaget, se här. En del material från naturen används också. Vill klassen delta i tävlingen behövs också en kamera, mobiltelefon eller surfplatta med möjlighet att fotografera eller filma digitalt. Sex faktablad finns som stöd för diskussioner och för att förklara olika begrepp som dyker upp i läromedlet, se här. Faktabladen riktar sig främst till dig som lärare.

Arbeta vidare

Efter ett par av övningarna finns rubriken ”Arbeta vidare” som beskriver kompletterande aktiviteter som bygger vidare på den kunskap eleverna fått i grundövningen. Det kan till exempel handla om att efter filmen ”Skydda naturen” besöka ett skyddat naturområde för att lära mer om det. Det går naturligtvis även bra att göra grundövningen och bortse från det som står under ”Arbeta vidare” och gå vidare till nästa övning direkt.

Varför ett läromedel om naturskydd?

Barn och ungdomar är morgondagens beslutsfattare. Det är viktigt att de får möjlighet att lära om hur dagens skydd och skötsel av naturen kommer att påverka dem, så att de kan uttrycka sina tankar och på det sättet påverka det som påverkar dem. Alla barn och unga bör få möjlighet att påverka hur deras närmiljö ser ut och utvecklas.

Idag bor cirka 85 procent av Sveriges befolkning i städer och tätorter, vilket innebär att alla inte har naturen runt knuten. Att få möjlighet att komma ut i naturen åtminstone på skoltid kan ha betydelse för barns hälsa, välbefinnande och lärande.

Att diskutera frågor kring skydd av naturen kan

 • ge insikten att människan är del av naturen som tillsammans med växter och djur ingår i ett ekosystem som vi behöver värna om för att överleva
 • ge insikten att det finns ett stort antal hotade arter i Sverige
 • ge insikten att det finns mycket kvar att göra för att samhällsmålen om skyddad natur ska uppnås
 • ge insikten att närnaturen har ett stort värde för många, oavsett om det finns hotade växter och djur eller inte
 • ge insikten att biologisk mångfald och ekosystemtjänster hotas på grund av människans aktiviteter
 • ge insikten att den enskilde kan påverka

Om samhällsmålen och lärande för hållbar utveckling

Att arbeta med läromedlet Gilla naturen kan bidra till ett lärande för hållbar utveckling och i och med det även till flera olika samhällsmål, så som FN:s globala hållbarhetsmål samt de svenska miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen. Läs mer om samhällsmålen i faktablad, se här

All utbildning i Sverige ska genomsyras av lärande för hållbar utbildning. Lärande för hållbar utveckling handlar om att förstå hur allt hänger ihop och hur människor påverkar naturen och vår planet. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av

 • demokratiska arbetssätt
 • kritiska förhållningssätt
 • ämnesövergripande samarbeten
 • mångfald av pedagogiska metoder
 • delaktighet och inflytande från eleverna

Lärande och utbildning lyfts generellt av FN som universella för att uppnå samtliga hållbarhetsmål inom Agenda 2030. SWEDESD vid Uppsala universitet arbetar med lärande för hållbar utveckling, se här

Varför utomhuspedagogisk undervisning?

Gilla naturen består av både inomhus- och utomhusövningar som på olika sätt uppmuntrar till att lära känna skolans närnatur. Genom att skapa ett samspel mellan undervisning ute och inne och genom att beröra flera olika skolämnen skapas en mångfald av arbetsmetoder som bidrar till både målen i läroplanen och till ett arbetssätt som synliggör verklighetens komplexitet.
Att bedriva utomhuspedagogisk undervisning kan

 • uppmuntra till ett ämnesintegrerat arbetssätt
 • ge gemensamma upplevelser
 • ge elever och pedagoger möjlighet att lära känna sin närmiljö på nytt sätt
 • ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga
 • öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen
 • väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling

Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. På Linköpings universitet finns Nationellt centrum för utomhuspedagogik, se här

Gilla naturen kopplar till läroplanen (Lgr 11)

Gilla naturen kopplas med fördel till ämnena biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa. Övningarna är anpassade för årskurs 4-6 och i samband med varje övning presenteras kopplingar till läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). Gilla naturen ligger också helt i linje med skolans övergripande uppdrag och mål, enligt följande i läroplanen:

Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Under Grundläggande värden framgår det att:
”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

Under Skolans uppdrag framgår det att:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet/…/ Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. /…/ Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Kapitel 2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Skolans mål är att varje elev

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

2.2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

2.3 Skolans mål är att varje elev

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.


Upp